Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov v zvezi s spletnimi mesti 

www.planetvida.net

www.planetvida.eu

www.vidapetrovcic.eu

www.vidapetrovcic.si

www.breztreme.si

www.skrivnostzgodbe.si

www.prpartners.si

www.dogodek.eu

 ter vašimi drugimi interakcijami z organizacijo PLANETVIDA izobraževanje, svetovanje, projektiranje in nadzor d.o.o. je:

Planetvida d.o.o. izobraževanje, svetovanje, projektiranje in nadzor

Ograje 69

1370 Logatec

Matična številka: 2350556000

Davčna številka: SI 34308164

email: planetvida@gmail.com

(v nadaljevanju: “organizacija” oz. “podjetje”)

 

V naši organizaciji pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov še ni bila imenovana. Vsa vprašanja, zahteve, poizvedbe in druga sporočila, ki so vezana na področje varovanja osebnih podatkov v naši organizaciji, lahko naslovite na:  planetvida@gmail.com.

 

Uvod

Osnovi podatki o organizaciji in njenem poslanstvu

Smo podjetje  Planetvida d.o.o. izobraževanje, svetovanje, projektiranje in nadzor

 

V ta namen naša organizacija zbira, hrani in drugače obdeluje določene informacije in podatke med katere sodijo tudi osebni podatki, kot to predvideva Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) oziroma Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma uredba GDPR).

 

Namen in uporaba tega obvestila

 

To obvestilo opisuje kako naša organizacija obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so ji svoje osebne podatke zaupali neposredno kot upravljavcu osebnih podatkov v zvezi s spletnimi mesti 

www.planetvida.net

www.planetvida.eu

www.vidapetrovcic.eu

www.vidapetrovcic.si

www.breztreme.si

www.skrivnostzgodbe.si

www.prpartners.si

www.dogodek.eu

(npr. pri nalaganju piškotkov ob obisku spletnega mesta, pri izpolnjevanju in oddaji kontaktnega obrazca, ipd.).

 

Raba pojmov in spremembe tega obvestila

 

V kolikor ni drugače navedeno, imajo pojmi, ki se pojavljajo v tem obvestilu (npr. osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, ipd.), enak pomen kot v uredbi GDPR. 

 

Besedna zveza spletno mesto oz. spletna stran pomenijo spletna mesta 

www.planetvida.net

www.planetvida.eu

www.vidapetrovcic.eu

www.vidapetrovcic.si

www.breztreme.si

www.skrivnostzgodbe.si

www.prpartners.si

www.dogodek.eu

 

ter zajema tudi vse pripadajoče podstrani in povezane strežnike ter sisteme.

 

Šteje se, da okrepljeni oziroma definirani pojmi v tem obvestilu (npr. posameznik), ki so sicer zapisani v ednini, vključujejo tudi množino in obratno, pojmi, zapisani v enem spolu, pa vključujejo vse spole (npr. posameznica).

 

Informacije in navedbe v tem obvestilu lahko občasno posodabljamo oziroma spreminjamo, pri čemer bodo novice o večjih spremembah objavljene na našem spletnem mestu. 

 

V primeru bistvenih sprememb (npr. glede pravnih podlag in namenov obdelave že zbranih podatkov), bomo posameznike o predlaganih spremembah obvestili preko elektronskega sporočila oziroma na drug primeren način.

1. Pregled zbirk in vrst osebnih podatkov, kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, predvidenih rokov za izbris osebnih podatkov ter pravnih podlag za obdelavo in namenov ter vrst obdelav

1.1. Tabela obdelav

IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV UPRAVLJAVCA

VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV

KATEGORIJE POSAMEZNIKOV NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

PREDVIDENI ROKI ZA IZBRIS OSEBNIH PODATKOV*

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAV IN VRSTE OBDELAV OSEBNIH PODATKOV **

Podatki, ki so povezani s sklenjeno pogodbo oz. nudenjem naših storitev in izdajanjem računov

– Ime kupca oz. direktorja, ki z našo organizacijo sklene pogodbo in morebitni drugi podatki, ki so vsebovani v naročilnicah/pogodbah/izdanih računih.

 

Ime kupca oz. direktorja, ki z našo organizacijo sklene pogodbo oz. v zvezi s katero naša organizacija izda račun za svoje storitve.

Do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov, pri čemer lahko podatke  organizacija praviloma hrani še 6 let po zaključku sodelovanja oziroma tudi dlje (npr. podatki na računu), kot je podrobneje navedeno pod točko 1.3. in 2. tega dokumenta.

Za namene izvršitve sklenjene pogodbe (npr. izvedba in obračun uporabe storitev, nudenje podpore, komuniciranje glede ključnih informacij v zvezi s storitvijo) lahko obdelujemo različne podatke o pooblaščeni osebi stranke, ki koristi naše storitve/je navedena na računu.

 

Podatki o posamezniku, ki komunicira z organizacijo preko elektronskih naslovov in drugih komunikacijskih poti, ki so na voljo na spletnem mestu

– Ime in/ali priimek posameznika, ki komunicira z našo organizacijo

– Morebitni elektronski naslov posameznika, ki komunicira  z našo organizacijo

– Morebitna telefonska številka posameznika, ki komunicira  z našo organizacijo

– Morebitni osebni podatki, ki so zajeti v komunikaciji s posameznikom

Osebni podatki posameznika, ki po lastni volji komunicira z organizacijo (npr. poizveduje o storitvah organizacije, se dogovarja za obisk poslovalnice preko objavljenega elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca, ipd.).

Do poteka namenov obdelave posameznih osebnih podatkov, zaradi katerih so bili podatki zbrani (npr. do konca komuniciranja) oziroma do poteka 4 let od zadnje komunikacije s posameznikom.

 

Na podlagi pogajanj za sklenitev pogodbe (t.j. pridobivanje informacij o oz.  naročanje storitve oz. druga prostovoljna komunikacija posameznika z organizacijo v zvezi s tem), sme organizacija podatke obdelovati na načine, ki so logično povezani s pogajanji glede izvedbe predmeta storitve oz. pripravo odziva (npr. hramba v sistemu za pošiljanje elektronskih sporočil za namene odziva in morebitne nadaljnje komunikacije, hramba podatkov v arhivu organizacije, ipd.).

Podatki posameznikov, ki so se prijavili na prejemanje informativnih elektronskih sporočil organizacije

– Elektronski naslov posameznika

 

Osebni podatki posameznika, ki je soglašal s tem, da mu organizacija na njegov elektronski naslov občasno posreduje informacije, nasvete in druge koristne podatke glede storitev organizacije.

 

Do odjave od prejemanja elektronske komunikacije, pri čemer je odjavna povezava vsebovana v vsakem elektronskem sporočilu.

*Odjavo oz. izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tudi tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov organizacije: XYZ

 

Na podlagi pridobljenega soglasja sme organizacija podatke obdelovati (t.j. hraniti in uporabljati v povezavi s sistemom za pošiljanje elektronskih sporočil)  izključno za namene posredovanja informacij, nasvetov in drugih koristnih podatkov glede storitev organizacije.

 

Podatki posameznikov, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto v organizaciji

– Ime in priimek kandidata

– Elektronski naslov kandidata

– Življenjepis, motivacijsko pismo, podatki o preteklih delovnih izkušnjah oz. drugi podatki, ki so pomembni za izbirni postopek in so kot taki navedeni ob objavi prostega delovnega mesta

– Morebitni osebni podatki, ki so zajeti v email korespondenci s takšnim posameznikom

Osebni podatki posameznika, ki se prijavlja na prosto delovno mesto v organizaciji. 

Do zaključka zaposlitvenega postopka, v kolikor organizacija ni od posameznika pridobila izrecnega soglasja za daljšo hrambo podatkov. 

 

Na podlagi pogajanj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi sme organizacija podatke obdelovati (t.j. zbirati, hraniti za čas izbirnega postopka, pregledovati, strukturirati) in  drugače smiselno uporabljati izključno za namene zaposlitvenega postopka (npr. evalvacije referenc posameznika in komuniciranje z njim o poteku zaposlitvenega postopka, uporaba podatkov za ogled drugih javno dostopnih podatkov o posamezniku, ipd.).

Podatki posameznikov, ki so morda razkriti tekom delavnic, coachingov oz. med izvajanjem drugih storitev

– Imena, priimki, naslovi in drugi podatki, ki jih razkrije strankam tekom delavnic, coachingov oz. med izvajanjem drugih storitev (npr. v obliki videozapisa)

 

Stranke, ki naročijo izvedbo delavnic, coachingov oz. izvajanje drugih storitev

 

Do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov (npr. zaključka coachinga) pri čemer organizacija praviloma podatke ne shranjuje na lastnih nosilcih, pač pa se poslužuje nosilcev oz. naprav stranke, morebitnih kopij podatkov pa brez izrecne želje stranke, ne ustvarja.

Za namene izvršitve sklenjene pogodbe (npr. izvedba delavnice, snemanje coachinga, ipd.) lahko obdelujemo različne podatke strank.

*Organizacija si v določenih primerih, ki so osnovani na njenih legitimnih interesih, pridržuje pravico, da določene podatke hrani dlje od nadpisanih rokov (npr. v primeru inšpekcijskega postopka v povezavi s storitvijo/nagradno igro/obrazcem), pri čemer bo organizacija v vseh takih primerih hrambo podatkov omejila na tiste podatke, ki so nujni za zasledovanje takšnega legitimnega interesa. Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov: XYZ. 

** V zvezi z nadpisanimi nameni (npr. hramba podatkov) so podatki lahko posredovani v obdelavo pogodbenim partnerjem organizacije (podobdelovalcem), ki so navedeni v poglavju 3.3. tega obvestila.  Podobdelovalci lahko podatke obdelujejo zgolj v povezavi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene in so v direktni povezavi z zasledovanimi nameni. 

1.2 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko leži v izpolnjevanju sklenjene pogodbe oziroma pogajanjih za sklenitev pogodbe

 

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (npr. izvedba storitve v naši poslovalnici) oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe (npr. kadar posameznik preko naših uradnih komunikacijskih kanalov in želi pridobiti več informacij o naših storitvah). 

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti oziroma kot del pogajanj za sklenitev pogodbe, pri čemer za nadpisane obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vaše izrecne privolitve.

Načeloma ne boste trpeli nobenih resnih negativnih posledic v situacijah, ko bi sicer potrebovali vaše osebne podatke za izvršitev naših storitev in nam teh podatkov ne boste zagotovili. Takšne situacije pa lahko sicer bistveno otežijo ali celo onemogočijo izvršitev naročenih storitev oziroma naše sodelovanje, pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno oziroma naknadno obveščeni.

1.3. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je lahko tudi zakon

V organizaciji osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

– kadar organizaciji inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu ta skladno z zakonom zaupa osebne podatke določenega kupca / obiskovalca (npr. v kontekstu izvajanja inšpekcijskega nadzora po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),

kadar organizacija obdeluje osebne podatke kupca, ki mu je izdalo račun, organizacija ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (glej poglavje 3.2.), ipd.

 

1.4. Na podlagi zakonitih interesov organizacije

Določene osebne podatke smemo obdelovati tudi za namene zavarovanja naših lastnih legitimnih interesov. Za take primer gre recimo takrat, kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna z vidika upravnih, kazenskih ali civilnih postopkov (npr. kadar bi organizacija morala bazo podatkov predložiti kot dokaz v postopku, sicer bi organizacija utrpelo kazen ali nastanek hujše in nepopravljive škode), pri čemer bomo v takšnih primerih vselej obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje takšnih legitimnih ciljev.

Organizacija sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda življenjska nevarnost).

1.5. Na podlagi pridobljenega soglasja

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev organizacije načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov. 

 

Kljub temu lahko v organizacije vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve (t.j. soglasja). Kot izrecna privolitev posameznika se šteje njegova prostovoljna izjava volje s katero ta soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, (npr. vaše soglašanje k prejemanju naših informativnih sporočil), pri čemer v tovrstnih primerih obdelujemo tiste podatke, ki so navedeni v razdelku tabele iz točke 1, kjer je označeno, da obdelava temelji na soglasju.

 

Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v vsake takšnem elektronskem sporočilu, oziroma tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu  XYZ. 

 

Na podlagi vašega soglasja pa se lahko vrši tudi naše spletno oglaševanje, v kolikor ste ob obisku naše spletne strani soglašali z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov in sledilnih pikslov naših oglaševalskih partnerjev (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki nam omogoča, da vam lažje oglašujemo naše storitve tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki«.

Organizacija zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, torej tako, da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslovu XYZ. 

 

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi soglasja vršila do trenutka preklica.

 

V primeru, da ne podate soglasja za obdelavo osebnih podatkov, soglasje podate delno ali soglasje (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu danega soglasja oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Soglasje je prostovoljno in če se odločite, da ga ne želite podati, oziroma ga kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne okrni vaših drugih pravic oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin. 

 

2. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se praviloma hranijo vse dokler je to potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, na to pa so izbrisani.

 

V kolikor obdobje hrambe posameznih podatkov ni natančneje opredeljeno v tabeli poglavja 1, velja:

 

– Podatki, ki so povezani s sklenjeno pogodbo oz. nudenjem naših storitev in izdajanjem računov. Do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov, pri čemer lahko podatke  organizacija praviloma hrani še 6 let po zaključku sodelovanja oziroma tudi dlje (npr. podatki na računu), pri čemer osebne podatke naročnikov na računih hranimo še 10 let, saj takšno dolžnost organizaciji nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

– Podatki o posamezniku, ki komunicira z organizacijo preko elektronskih naslovov in drugih komunikacijskih poti, ki so na voljo na spletnem mestu hranimo do poteka namenov obdelave posameznih osebnih podatkov, zaradi katerih so bili podatki zbrani (npr. do konca komuniciranja) oziroma do poteka 4 let od zadnje komunikacije s posameznikom.

 – Na podlagi vaše izrecne privolitve k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki so že naše stranke, podatke hranimo vse dokler oseba svoje privolitve ne prekliče.

– Podatki posameznikov, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto v organizaciji, pri čemer podatke hranimo do zaključka zaposlitvenega postopka, v kolikor organizacija ni od posameznika pridobila izrecnega soglasja za daljšo hrambo podatkov. 

 

Organizacija sme podatke hraniti še 15 dni po poteku navedenega roka hrambe z namenom, da lahko v tem obdobju izvede uničevanje shranjenih podatkov z vseh nosilcev podatkov in strežnikov.

 

Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov organizacije: XYZ. 

 

3.Kdo v organizaciji in izven nje obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

3.1. Določeni zaposleni v organizaciji

Vaše osebne podatke obdelujejo tisti zaposleni v organizaciji, ki podatke potrebujejo za to, da lahko opravljajo svoje delovne naloge. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varovanja osebnih podatkov.

 

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora organizacija vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom, kakor tudi organom, ki so denimo pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, itd.). V določenih primerih je organizacija primorana podatke posredovati tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja organizaciji nalaga zakon oziroma pravno upravičenje tretje osebe.

 

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

 

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v organizaciji lahko tudi zaposlene osebe pogodbenih obdelovalcev organizacije, ki lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno v imenu organizacije in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima organizacija sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije (t.j. pogodbe), pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi organizacija sodeluje so:

 

  • osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi podjemnih oziroma avtorskih pogodb (vzdrževalci IT sistemov, razvijalci programske kode, ipd.),
  • računovodje oz. računovodski servisi,
  • ponudnik storitve za izdelavo  in gostovanje spletnega mesta (glej poglavje 3.4.).

organizacija ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. 

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev organizacije nam lahko pišete na naslov  planetvida@gmail.com.

 . 

 

Podatki, ki nam jih posredujete preko našega spletnega mesta (npr. v zvezi s komunikacijo prek kontaktnega obrazca na strani, itd.), so preko storitve Shopamine shranjeni na strežnikih ter deljeni z drugimi podobdelovalci znotraj in zunaj EU za namene delovanja storitve, kot je razvidno v prilogi št. 2  dokumenta  (v angleškem jeziku) na tej povezavi: https://www.shopamine.com/sl/data-processing-agreement. 

3.4. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije in ukrepi za zaščito prenesenih podatkov

 

Naša organizacija osebnih podatkov praviloma ne iznaša v tretje države (t.j. izven območja Evropske unije, Islandije, Norveške in Liechtensteina, torej EGP) in v mednarodne organizacije. 

 

Izjemo od navedenega predstavljajo občasni prenosi nekaterih tehničnih in osebnih podatkov na strežnike zgoraj navedenih obdelovalcev, katerih sedeži oziroma strežniki se nahajajo v ZDA (npr. samodejno prenašanje nekaterih podatkov, ki jih zbirajo piškotki družbe Alphabet Inc., vnos elektronskih naslovov v orodje za pošiljanje komercialnih sporočil, ipd.), pri čemer so zadevni pogodbeni obdelovalci nekdanji člani programa “Privacy Sheild” (https://www.privacyshield.gov/) in po 12. juliju 2020 spoštujejo ter so sprejeli varnostne ukrepe v zvezi s prejemom ali prenosom podatkov (npr. standardne pogodbene klavzule) oziroma so ustrezno opravili in dosegli popolno samocertifikacijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA (tj. v smislu novega okvira za prenos podatkov med EU in ZDA v skladu z navedeno odločitvijo o ustreznosti od 10. julija 2023).

 

4. Obdelava in zaščita posebnih vrst osebnih podatkov

 

Posameznike v zvezi z našim spletnim mestom oz. storitvami ne usmerjamo k posredovanju posebnih osebnih podatkov (t.j. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genski podatki oz. biometrični podatki, podatki v zvezi z zdravjem oz. podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo).

V kolikor se bo organizacija seznanila z nastankom situacije, v kateri bi ji bili takšni podatki razkriti, bo glede prejetih podatkov poskrbljeno za zaščito oziroma drugo primerno postopanje.

 

5. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s tem obvestilom o obdelavi osebnih podatkov oziroma glede same obdelave vaših osebnih podatkov s stani naše organizacije in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko kadarkoli in brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova XYZ. 

Prav tako lahko navedeni naslov uporabljate tudi za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in uredbo GDPR. 

 

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam uredba GDPR nudi možnost, da sledeče pravice uveljavljate pri naši organizaciji:

 

Pravica do obveščenosti: Posamezniki imajo pravico biti obveščeni o zbiranju in obdelavi njihovih osebnih podatkov. 

Pravica do dostopa: Posamezniki imajo pravico dostopati do svojih osebnih podatkov in pridobiti informacije o tem, kako se podatki obdelujejo, ter kopijo samih podatkov. 

 

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): Posamezniki imajo pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov v določenih okoliščinah. 

 

Pravica do preklica privolitve: Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, imajo posamezniki pravico svojo privolitev kadarkoli preklicati brez da bi utrpeli kakršnokoli negativno posledico.

 

Pravica do popravka: Posamezniki imajo pravico zahtevati popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. Če so bili podatki posredovani tretjim osebam, bomo, v kolikor bo to mogoč, obvestili te tretje osebe o izvedbi popravka. 

 

Pravica do omejitve obdelave: Posamezniki imajo pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Ta pravica velja v določenih primerih, na primer, ko je točnost podatkov sporna ali je posameznik nasprotoval njihovi obdelavi. 

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posamezniki imajo v določenih primerih pravico, da svoje osebne podatke prejmejo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako lahko zahtevajo, da se njihovi podatki posredujejo drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Pravica do ugovora: Posamezniki imajo pravico do ugovora glede obdelave svojih osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov ali javnega interesa/izvajanja javne oblasti. V takih primerih bomo  prenehali s takšno obdelavo, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge, ki prevladajo nad posameznikovimi interesi, pravicami in svoboščinami.

 

Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem in profiliranjem: Posamezniki imajo pravico, da ne bodo predmet izključno avtomatiziranih odločitev, vključno s profiliranjem, ki bistveno vplivajo nanje. Prav tako imajo pravico do človeškega posredovanja, izražanja svojega stališča in pritožb glede tovrstnih odločitev.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki jo v zvezi z vami vrši naša organizacija krši predpise o varstvu osebnih podatkov, lahko brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v tisti državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela, oziroma v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec):

 

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

 

Seznam drugih nadzornih organov EU in njihovih kontaktnih podatkov je na voljo tukaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#.edoms.

 

6. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov 

 

Obdelave, ki jih vrši naša organizacija ne vključujejo avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov na podlagi vaših osebnih podatkov.

 

7. Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 15 let 

Naša organizacija je razvoj in ponujanje svojih storitve usmerila v zbiranje osebnih podatkov oseb, ki so starejše od 15 let. V primerih, ko bi se storitev organizacije posluževala mlajša oseba, bo organizacija, v kolikor za tak primer izvedela, pridobila soglasje starša oz. skrbnika takšne osebe. 

V kolikor bo organizacija sama naknadno ugotovila, da se v povezavi s storitvijo obdelujejo osebni podatki osebe, ki je mlajša od 15 let pa njen starš oz. skrbnik s tem ni soglašal, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi zajeti osebni podatki zbrišejo.

 

Na naslov planetvida@gmail.com

lahko nadpisane osebe oz. njihovi starši ali skrbniki kadarkoli posredujejo svoje zahteve za izbris zadevnih podatkov.

 

8. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov in glede vaših pravic?

Glede obdelave vaših osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate na elektronskem naslovu: 

planetvida@gmail.com

9. Varovanje vaših osebnih podatkov

 

V organizaciji osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

 

organizacija je v ta namen prav tako sprejela ustrezne interne procese, ter vzpostavila različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zahteve pa organizacija terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

10. Verzija in datum zadnje posodobitve tega obvestila

Besedilo tega obvestilo predstavlja verzijo 1.0 tega dokumenta. To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 25. 2. 2024. 

PLANETVIDA izobraževanje, svetovanje, projektiranje in nadzor d.o.o.